Regulamin

Firma BAJRENT zwana dalej Wynajmującym zawiera z Klientem zwanym dalej Najemcą, umowę najmu na podstawie protokołu wydania/zwrotu (tzn. jest on jednocześnie umową najmu).

§ 1.1. Wynajmujący oddaje do użytkowania wymienione w protokole wydania/zwrotu, narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu. 
1.2. Wynajmujący wydaje Najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym w stanie określonym w protokole wydania/zwrotu co Najemca potwierdza swoim podpisem.
1.3. Najemca oświadcza, że otrzymał niezbędne ustne instrukcje co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji przedmiotu najmu oraz, że używać będzie przedmiotu najmu zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem.
1.4. Integralną część niniejszej umowy stanowi instrukcja obsługi i eksploatacji przedmiotu, którą Najemca otrzymał i oświadcza, że się z nią zapoznał i ją zrozumiał.
1.5. Skutki uszkodzeń, awarii i strat oraz szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę oraz przez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.
1.6. Najemca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje, szkolenia i upoważnienia do obsługi przedmiotu najmu.

§ 2. Najemca zobowiązuje się używać narzędzi i urządzeń będących przedmiotem najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed Wynajmującym za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu z powodu nie dołożenia tej staranności przez niego samego lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność. W szczególności Najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

§ 3.1. Najemca uprawnia Wynajmującego do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie włącznie z wejściem do pomieszczeń Najemcy.
3.2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do samodzielnej oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu, w celu ustalenia przyczyn uszkodzenia przedmiotu najmu.

§ 4.1. W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu aktualnej ceny nowego przedmiotu najmu w 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez Wynajmującego.
4.2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy (gdy przedmiot najmu nie nadaje się do naprawy Najemca zwróci wartość nowego przedmiotu).
4.3. W przypadkach określonych w § 4. pkt. 1 oraz pkt. 2, Najemca powinien niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Wynajmującego, a w wypadku kradzieży również organy ścigania.

§ 5.1. Wynajmujący zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw takich usterek przedmiotu najmu, które nie zostały zawinione przez Najemcę. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania przez Wynajmującego odpowiednich części zamiennych. O awarii i usterkach najemca zobowiązany jest informować wynajmującego niezwłocznie.
5.2. Jeśli nie z winy Najemcy zaistniała niezdatność przedmiotu najmu do użytku, to od okresu najmu odejmować się będzie czas naprawy przedmiotu najmu liczony od chwili dostarczenia go do Wynajmującego.

§ 6.1. Za zwrot przedmiotu najmu uważać się będzie jedynie oddanie Wynajmującemu przedmiotu najmu czystego i w takim stanie, w jakim został on wynajęty, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w niniejszej umowie do czasu przywrócenia przez niego przedmiotu najmu do właściwego stanu. Oznacza to, że termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu wg stanu i ilości wyszczególnionych w protokole wydania/zwrotu.
6.2. W przypadku przedmiotów najmu zasilanych paliwem Najemca zobowiązuje się do uzupełnienia jego zużycia w przeciwnym razie zobowiązany jest do zapłaty za paliwo wg stawek cennika Wypożyczalni Maszyn budowlanych BAJRENT .
6.3. Przyjęcie zwróconego przedmiotu najmu wymaga potwierdzenia jedynie przez Wynajmującego.
6.4. Jeśli przedmiot najmu został w trakcie najmu utracony, za zakończenie umowy najmu uważa się dzień wpłaty przez Najemcę wartości nowego przedmiotu najmu, na którą została wystawiona nota obciążeniowa.

§ 7.1. Za okres najmu przedmiotu uważa się czas upływający między wypożyczeniem a zwrotem sprzętu, zaś Najemca zapłaci wynagrodzenie zwane dalej czynszem, za okres najmu wg stawek cennika Wypożyczalni Maszyn budowlanych BAJRENT, cennika tarcz diamentowych, cennika narzędzi, cennika papierów ściernych.
7.2. Czynsz obejmuje także zużycie grotów, dłutek, tarcz, wierteł, paliwa, środków smarnych, papierów ściernych, toreb na pył, żyłki tnącej, brzeszczotów.
7.3. Do okresu najmu nie wlicza się niedziel oraz świąt państwowych (dni czerwone w kalendarzu)
7.4. Czynsz uiszczany będzie gotówką lub przelewem na konto w banku BPH w Kolbuszowej nr rachunku: 98 1060 0076 0000 3260 0157 5278 w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury (z wyjątkiem innych obowiązujących strony umów).
7.5. Przy okresie najmu trwającym ponad dwa tygodnie, Wynajmujący będzie wystawiał faktury co dwa tygodnie z natychmiastowym terminem zapłaty (3 dni) i konsekwencją nie dokonania wpłaty w tym terminie przez Najemcę będzie natychmiastowe rozwiązanie Umowy najmu (jeśli strony nie obowiązują inne umowy).
7.6. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie wynikającym z postanowień niniejszej umowy, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek za zwłokę w wys. zgodnej z obowiązującymi przepisami. Koszty ściągnięcia należności, jeżeli takie zaistnieją, poniesie Najemca.
W przypadku nieuregulowania czynszu i/lub innych należności wynikających z umowy najmu Najemca wyraża zgodę na opublikowanie tego faktu przez Wynajmującego (na koszt Najemcy) w Krajowym Rejestrze Długów S.A Biuro Informacji Gospodarczej.
7.7. Najemca oświadcza, że Wynajmujący może odstąpić bez żadnej przyczyny od wszelkich wstępnych ustnych umów dotyczących indywidualnego ustalenia wielkości czynszu.
7.8. Wynajmujący może wyznaczyć kaucję w wysokości do 33% wartości nowego przedmiotu wynajmu.

§ 8. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego przelać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy najmu na osobę trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez zgody Wynajmującego, Najemca odpowiedzialny będzie za jego przypadkową utratę lub uszkodzenie, na zasadach określonych w § 4.1., 4.2., 4.3. niniejszej umowy.

§ 9. Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

  1. Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie zaprzestaje używać go w taki sposób;
  2. Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie;
  3. Najemca zalega 7 dni z zapłatą czynszu;

§ 10. Najemca oświadcza, że posiada wszelkie stosowne upoważnienia do występowania w imieniu podmiotu wobec, którego zostanie zaciągnięte zobowiązanie płatności oraz zwrotu wynikającego z protokołu oraz jednocześnie zawieranej umowy najmu.

§ 11. Najemca oświadcza, że podmiot w imieniu którego występuje zgadza się na wystawianie faktur bez podpisu.

§ 12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy najmu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 14. Umowa najmu zostaje zawarta wraz ze złożeniem przez Najemcę podpisu na protokole wydania/odbioru, zaś rozwiązana w momencie gdy tylko Wynajmujący podpisze protokół wydania/odbioru.

§ 15. W razie ewentualnego sporu na tle stosunków wynikających z umowy najmu strony postanawiają poddać się rozstrzygnięciu Sądu w Kolbuszowej.